Voorwaarden

Het kiezen van een model luistert nauw. Laat ons daarbij helpen?

We kunnen je PDF’s sturen, links aanmaken en meer. We kennen alle kids persoonlijk dus vraag! Verder hebben we een mooie studio dus we kunnen een castingtape voor je maken. Om jou wat tijd te besparen hebben we een aantal castingtapes al online gezet.  Dat is een project van ons waarbij we kinderen leren acteren. Kijk hier kidsact.nl voor meer informatie.

Benieuwd naar welke kids de juiste haarkleur, kledingmaat of uitstraling hebben? Laat ons dan een selectie maken? We doen dat graag en ons voordeel is dat wij ALLE kinderen persoonlijk kennen, we casten ze allemaal zelf, dat willen we ook graag zo om een goede bemiddelaar te zijn. Dan is dit namelijk voor iedereen heel leuk om te doen. Mail of bel even wat je nodig hebt?

Wij hebben iets nieuws.

Alles Altijd 350,- EUR.

We hopen op deze manier reclamebureaus beter van dienst te kunnen zijn. In het offertestadium kun je nu tegenover jouw klant duidelijk en eenvoudig kindermodellenwerk begroten. En daarna hoef je niet meer over prijsjes te onderhandelen, hoewel we je natuurlijk graag aan de telefoon hebben. Dit is voor kleine Nederlandse merken die vooral in en om winkels en online adverteren, grote ondernemingen of internationale merken kunnen het beste even mailen of bellen voor een gerichte prijs

Voor àl het kinderenmodellenwerk voor kids tot en met 12 jaar oud moet een vergunning worden aangevraagd bij de Inspectie SZW (vroeger: De Arbeidsinspectie). Ook al duurt het kindermodellenwerk maar 10 minuten. De vergunning (ze noemen dat “Ontheffing”) krijg je als je de volgende regels aanhoudt.

5 werkdagen vantevoren
Het belangrijkste is dat de ontheffing 5 werkdagen vantevoren aangevraagd wordt. Vraag je het korter vantevoren aan dan kan de SZW weigeren en valt dus je hele shoot in het water…. want op dat moment weet de SZW precies waar en hoe laat je gaat werken dus kùnnen ze komen controleren.

Ten aanzien van de kinderen zelf
– voor kinderen van 13 jaar en ouder hoef je geen ontheffing aan te vragen
– kinderen mogen alleen buiten schooltijd werken (meestal na 15u00, op woensdag na 13u00 en op zaterdag en zondag)
– je vraagt ontheffing aan voor 2 uur werk, niet meer, dat mag niet
– de kinderen mogen maar 1 keer per week geboekt worden

Ten aanzien van de studio
– in de ontheffingsaanvraag vermeld je het adres en AANwezigheid van …
– … een nooduitgang, goed aangegeven
– brandblusapparatuur
– een EHBO-doos
– iemand met een EHBO-diploma
– kleedruimte voor de modellen
– en AFwezigheid van …
– losliggende decorsstukken
– losliggende kabels
al het andere dat gevaarlijk kan zijn (chemische stoffen, onafgedekte elektriciteit, zware werkende machines, lawaai, stof, hitte, kou, wankele podiums)

Ten aanzien van het werk zelf
– Er moet iemand op de set zijn die zich alléén om de kinderen bekommert. Bij ons zijn dat de ouders van de kinderen. Wij hebben contractueel met onze klanten afgesproken -middels een bevestiging per mail- dat zij ten allen tijde bij de shoot aanwezig blijven en dat hun aanwijzingen ten aanzien van de veiligheid en emotionele stabiliteit van het kind opgevolgd moeten worden
– Op de ontheffingsaanvraag moeten de werkzaamheden duidelijk omschreven worden. Als er een scipt is moet je dat meesturen, als er geen script is moet je aangeven dat het kind kleding aan moet doen van de opdrachtgever, dat het daarbij geholpen wordt door de ouder, dat het daarna voor de camera moet staan, en de aanwijzingen van de fotograaf opvolgt voor wat betreft de pose en de gezichtsuitdrukking.

Hoofdverantwoordelijke, boetes en slechte publiciteit
Degene die uiteindelijk de rekening van de fotograaf, styliste, studio en kindermodellen betaalt, dat is de “opdrachtgever” of “werkgever”. De werkgever is verantwoordelijk voor de ontheffingsaanvraag. Als er regels worden overtreden dan is hij ook degene die de boete moet betalen. De werkgever is dus bijvoorbeeld ook verantwoordelijk voor de veiligheid van de studio (die niet eens van hem is en die hij alleen maar inhuurt). De werkgever is meestal het merk waarvoor gefotografeerd wordt. Als de SZW komt inspecteren en de veiligheid laat te wensen over dan kan de SZW de shoot stilleggen, boetes uitdelen en zelfs (ja, echt waar) aanhoudingen verrichten.

Wat regelen wij?
The Kids BV kan de hele ontheffingsaanvraag voor je regelen. De meeste studio’s kennen wij goed en wij weten dus hoe het daar met de veiligheid gesteld is. In onze overeenkomst (de opdrachtbevestiging die je tekent per mail voor we de kids sturen) spreken wij af wat de verantwoordelijkheden zijn van de werkgever, de fotograaf en van de ouders en de kinderen dus daarmee is de veiligheid en de begeleiding ook gewaarborgd.

Het aanvragen van de ontheffing is een klus die je ook zelf kan doen. Je gaat naar www.inspectieSZW.nl en zoekt op “ad hoc aanvraag kunstkinderen”. Je kunt alle webformulieren daar zelf invullen. De ervaring leert dat wij daar 1,5 à 2 uur over doen voor een shoot met 6 kinderen. Als je zelf alle informatie over nooduitgangen, EHBO-dozen, scripts en werktijden nog bij de studio’s en fotograaf moet ophalen doe je ongeveer 4 uur over de hele aanvraag.

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing zodra één of meerdere modellen via Casting- & Modelagency The Kids BV (verder: The Kids) worden geboekt of anderszins gebruik wordt gemaakt van The Kids’ diensten, welke diensten dan ook (bijvoorbeeld het boeken van modellen, het organiseren van castings, het opsturen van foto’s van de modellen of het hergebruiken van foto’s van modellen die ooit via The Kids geboekt waren).
 2. Onze opdrachtgever is degene die van de diensten van The Kids gebruik maakt of voor deze diensten de rekening wenst te ontvangen. Indien degene die van de diensten van The Kids gebruikt maakt en degene die de rekening daarvoor wenst te ontvangen, verschillende personen of rechtspersonen zijn, dan mag The Kids er van uitgaan dat zij allen opdrachtgever zijn: Allen zijn dan hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen jegens The Kids en haar modellen.
 3. The Kids is verplicht ervoor te zorgen dat de modellen die de opdrachtgever boekte, weten hoe laat ze op welke lokatie moeten zijn en wat ze aan kleding of andere zaken moeten meenemen. Verder is The Kids de opdrachtgever behulpzaam bij het selecteren van de modellen en dient The Kids te zorgen voor een factuur die aan de wettelijke eisen voldoet en, indien gewenst door de opdrachtgever, een kontrakt.
 4. The Kids heeft volmacht van haar modellen en behartigt alle belangen en zaken van haar modellen. Opdrachtgevers van The Kids mogen niet rechtstreeks met de modellen kontakt opnemen over juridische of financiële aangelegenheden. Opdrachtgevers mogen de modellen geen overeenkomsten laten tekenen. Overeenkomsten die in strijd met deze voorwaarde toch rechtstreeks worden aangegaan zonder medeweten van The Kids, zijn niet bindend voor het model noch voor The Kids.
 5. The Kids garandeert de afdracht van loonbelasting en premies indien en voorzover nodig. The Kids vrijwaart haar opdrachtgevers voor aanspraken door overheden, semi-overheden of modellen daarop. De tarieven die The Kids noemt, zijn altijd exclusief BTW en inclusief ‘agency fee’, provisies en andere vergoedingen.
 6. De opdrachtgever verklaart op de hoogte te zijn van de Arbeidstijdenwet en laat de kinderen niet meer werken dan toegestaan. De opdrachtgever is als werkgever verantwoordelijk voor de “Ontheffingsaanvraag” bij de Inspectie SZW, en kan The Kids machtigen dat namens hem te doen. De opdrachtgever blijft dan verantwoordelijk voor alle verplichtingen die de wet stelt aan een veilig bedrijfsgebouw en een veilige studio, zoals bijvoorbeeldde aanwezigheid van brandbluspparatuur, EHBO-dozen en nooduitgangen. Verder zijn de ouders van de kindermodellen de wettelijk verplichte begeleiders. Dat betekent dat hun aanwijzingen ten aanzien van de emotionele stabiliteit van het kind, de werktijden en sfeer en de veiligheid, opgevolgd moeten worden.
 7. Als een model wordt geboekt voor een concurrerend produkt als waar het model al eens opdrachten voor heeft gehad, en boeking van hetzelfde model zou schadelijk zijn voor de marketing van het betreffende produkt, dan is The Kids dat verplicht te melden aan de opdrachtgever.
 8. De opnames die van de modellen gemaakt worden, mogen worden gebruikt voor kleinschalige publicaties in Nederland. Onder kleinschalige publicaties worden uitsluitend de volgende media verstaan met maximaal de volgende publicatieperiodes:
  A Winkelposters en -materiaal dat niet langer dan twee maanden in één of meerdere filialen hangt of staat. Of:
  B Advertenties die niet langer dan twee maanden en hoogstens 10 maal in week-, maand- of kwartaalbladen worden geplaatst. Of:
  C Redactionele stukken die éénmaal geplaatst worden. Of:
  D Eénmalig gebruik in brochures.
  De vergoeding voor deze publicaties wordt geacht te zijn opgenomen in het uurtarief volgens de standaardtarievenlijst van The Kids. Indien de uurtarieven en het reisgeld dus nog niet door de opdrachtgever voldaan zijn, mag er niet tot publicatie worden overgegaan.
 9. Andere publicaties dan de hierboven in artikel 8 vermelde zijn verboden. Hergebruik van foto’s is ook verboden. Tenzij door The Kids daarvoor uitdrukkelijk, vóóraf en schriftelijk toestemming is gegeven. The Kids is verplicht op aanvraag de toestemming en de vergoeding die zij daarvoor verlangt, schriftelijk te geven. Ter bescherming van de kinderen en modellen waarvoor The Kids bemiddelt geldt: Het gebrek aan een schriftelijke offerte of een kopie daarvan in de administratie van The Kids geldt als bindend bewijs voor het feit dat de voor portretrechten vereiste toestemming niet gegeven is.
 10. Publicaties van modellen die voorzien zijn van teksten, computer- of andere simulaties, afbeeldingen, achtergronden of andere effecten die de waarheid of de eerbaarheid van het model geweld aandoen, zijn verboden.
 11. Het gebruik van het portret van de modellen is beschermd onder de Auteurswet. De bepalingen in de Auteurswet over deze portretrechten zijn onverkort van kracht.
 12. Bij ongeautoriseerde publicatie door de opdrachtgever of de zijnen, is The Kids gerechtigd om naar eigen inzicht de vergoeding voor de portretrechten vast te stellen. Deze vergoeding zal gebaseerd zijn op de meest recente standaardtarievenlijst van The Kids, plus een opslag van EUR 600,- per model, per jaar dat de onrechtmatige publicatie duurde. Deze vergoeding is verschuldigd door de opdrachtgever, tenzij deze onomstotelijk kan bewijzen dat hij deze tarieven, deze voorwaarden en het feit dat portretrechten verschuldigd waren, bekend maakte bij derden die onrechtmatig publiceren.
 13. Bij herhaalde overtreding van het in artikel 9 genoemde verbod, is de overtreder per model de portretrechten verschuldigd voor een periode van 5 jaar, wereldwijd, voor alle media en publicatiemiddelen die genoemd zijn op de standaardtarievenlijst van The Kids
 14. The Kids is niet aansprakelijk voor schade aan zaken toegebracht door de modellen of hun begeleiders.
 15. The Kids is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als modellen niet meewerken of te laat of niet arriveren voor de opnames, tenzij er sprake is van grove schuld of nalatigheid van de zijde van The Kids. Van grove schuld of nalatigheid van The Kids is in elk geval geen sprake als kinderen niet mee willen werken aan opnames of castings, ziek zijn of naar school gaan (verplichte of onverplichte les). Verder is van grove schuld of nalatigheid geen sprake als de via The Kids geboekte modellen zich niet houden aan afspraken of overeenkomsten die zij met de opdrachtgever aangingen.
 16. Voor modellen die niet meewerken, zich niet houden aan de aanwijzingen van de regisseur, fotograaf, styliste etc., daarvoor mag The Kids alleen portretrechten in rekening brengen als de foto’s gelukt zijn en inderdaad gepubliceerd worden. De uur-, reis- en onkostenvergoedingen mag The Kids dan wel berekenen.
 17. Indien een boeking slechts 5 werkuren (de uren van 9 tot 6 op maandag tot en met vrijdag) vantevoren wordt afgebeld, dan mag The Kids twee uur werktijd factureren voor het model.
 18. Bij opties controleert The Kids de maat en beschikbaarheid van het model niet, het model wordt alleen vrijgehouden van andere boekingen.
 19. Bij gebreke aan betaling binnen 14 dagen zal The Kids nog een keertje aanmanen. Als na de aanmaning en binnen de termijn daarin gesteld, nog steeds niet betaald is, dan is de opdrachtgever in gebreke. The Kids geeft de vordering dan uit handen aan een incassobureau. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die dat met zich meebrengt zijn voor rekening van de opdrachtgever. The Kids factureert in dat geval extra een incassokostenvoorschot van EUR 600,- per openstaande factuur aan de opdrachtgever. Na afwikkeling van de gehele incassoprocedure zal The Kids met een factuur/eindafrekening van het incassobureau de werkelijke incassokosten aantonen en de teveel betaalde incassokosten crediteren op het incassokostenvoorschot.
 20. The Kids mag maximaal 12 keer per jaar aan haar opdrachtgevers een e-mail, folder of ander bericht sturen met aanbiedingen. The Kids verplicht zich onder e-mails een afmeldknop te maken en op aanvraag het adres van de opdrachtgever voor deze vorm van werving te schrappen.

Prijzen per kind

Reiskosten: 30 cent p/km en parkeergeld, meestal ongeveer 20,- p.p.

Eén-uur-boeking: € 90,-
Twee uur: € 120,-
Drie uur: € 170,-
Vier uur: € 200,-

Als de opdracht buiten Amsterdam is rekenen we reistijd, 27,50 per uur

WordPress Theme built by Shufflehound. 2018 The Kids B.V. | Website gerealiseerd door Purple Media